Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium

A cikk több, mint 90 napja módosult, kérjük erre figyeljen!
A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket,

Cikk megjelenés: 2018-09-01 00:00:00 Utolsó frissítés: 2018-11-09 10:48:43

A köznevelési intézményekben egyes szolgáltatások térítésdíj-vagy tandíjkötelesek.

A térítési díj összege nem lehet kevesebb a jogszabályokban meghatározott alsó határértéknél.

A fizetési kötelezettség részletes szabályait a köznevelésről szóló törvényhez kapcsolódó végrehajtási jogszabály, a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet határozza meg.

Térítésmentesen biztosított iskolai közfeladatok:

• tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,

• a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette,

• az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és nem kötelező egyéb foglalkozás,

• a tanulmányi verseny, szakkör, diáknap, énekkari foglalkozás, művészi torna, néptánc, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák közötti versenyek, bajnokságok,

• az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet,

• az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító és pótló vizsgája,

• a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,

• a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet,

• a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapos testedzést szolgáló foglalkozás,

• az iskola létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor,

• a pedagógiai programban meghatározott nemzetközi ECDL vizsga 7 moduljának első vizsga, illetve első pótvizsgájának vizsgadíja,

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

• a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az általános iskolai, középfokú iskolai köznevelési feladatok,

• a független vizsga,

• az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga,

• az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító és pótló vizsgája,

• a pedagógiai programban meghatározott nemzetközi ECDL vizsga moduljainak adminisztrációs díja,

• nemzetközi ECDL vizsgákkal kapcsolatos egyes szolgáltatások díjai az ECDL díjtételekben meghatározottak szerint,

• étkeztetés térítési díjait önkormányzati rendelet szabályozza, iskolánkra vonatkozó díjak az étkeztetés díjtételekben meghatározottak szerint ,

 

 

A térítési díj összegét a Kormányrendelet részletesen szabályozza.Tartalom kulcsszavak